INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Walmsley enterprises international spol. s r.o. pro produkty Shell - 4/2014
 1. 1   Úvodní ustanovení
  1. 1.1   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemné vztahy mezi společností Walmsley enterprises international spol. s r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejím zákazníkem (dále jen „Kupující“) ve všech vztazích týkajících se nákupu Zboží a poskytování Služeb.
  2. 1.2   Prodávající a Kupující mohou vzájemná práva a povinnosti upravit odlišně od Podmínek, pokud se na tom písemně dohodnou ve Smlouvě o dodávkách nebo v jiné smlouvě.

 2. 2   Definice
  1. Pokud není v Podmínkách stanoveno jinak, budou mít níže uvedené pojmy následující význam:
  2. 2.1   Aktuální ceník znamená ceník Prodávajícího platný ke dni vystavení objednávky Kupujícího, který obsahuje ceny Produktů. Aktuální ceník zveřejňuje Prodávající na internetové stránce: e-shop.automaxeurope.com.
  3. 2.2   Aktuální ceník poplatků znamená ceník poplatků, které je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu v případech stanovených v Podmínkách. Aktuální ceník poplatků zveřejňuje Prodávající na internetové stránce: e-shp.automaxeurope.com.
  4. 2.3   Balený produkt znamená Zboží, které se dodává v kontejnerech, sudech, kanystrech, kartonech, konzervách anebo v jiném druhu balení.
  5. 2.4   Cisternový produkt znamená Zboží, které se dodává do Místa dodání automobilovými cisternami a nebo železničními cisternami.
  6. 2.5   HSSE znamená zkratku z anglického Health, Safety, Security and Environment a chápe se pod ní ochrana zdraví, bezpečnost včetně bezpečnosti při práci, ochrany majetku a životního prostředí.
  7. 2.6   Kreditní limit znamená mezní hodnotu nezaplacených závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu, které vznikly na základě smluv mezi nimi, zejména z důvodu povinnosti zaplatit cenu Zboží. Za nezaplacené závazky se považuje součet všech nezaplacených už vyúčtovaných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu bez ohledu na to, jestli jsou po splatnosti či před splatností.
  8. 2.7   Majitel ochranných známek znamená společnost SHELL BRANDS INTERNATIONAL A.G., Baarermatte, Baar CH-6340, Švýcarsko, která je toho času jediným majitelem všech Ochranných známek Shell nebo jiná osoba, která se stane uvedeným majitelem.
  9. 2.7   Malá objednávka je v případě Balených produktů objednávka na Zboží v množství nižším než je 180 litrů a nebo 180 kilogramů.
  10. 2.8   Minimální množství je v případě (a) Balených produktů jedno celé balení Produktu (např. jeden karton, sud, konzerva), (b) Cisternových produktů 5 000 litrů Produktu.
  11. 2.9   Místo dodání znamená určité místo dodání Zboží, které se nachází na území České republiky.
  12. 2.10   Ochranné známky Shell znamenají všechny ochranné známky, loga, obchodní značky, obchodní názvy, typy obalů, barevná schémata, emblémy, neregistrované a registrované designy, slogany a propagační prostředky spojené s kterýmkoliv Zbožím.
  13. 2.11   Produkt znamená určitý druh Zboží.
  14. 2.12   Služby znamenají odborná školení, technické expertízy a jiné odborné služby poskytované Kupujícímu zejména za účelem správného využití Zboží a na podporu dalšího prodeje Zboží třetím osobám, které Prodávající poskytne Kupujícími v rozsahu a na základě zvláštní dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  15. 2.13   Smlouva o dodávkách znamená písemnou smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, která upravuje podmínky koupě Zboží zejména v případě, kdy se dodávky určitého Zboží Kupujícímu mají uskutečňovat opakovaně a nebo mají uvedené dodávky trvat určitou dobu. Pokud bude Smlouva o dodávkách uzavřena bez toho, aby bylo s dostatečnou určitostí určeno Zboží, které je předmětem koupě, má Smlouva o dodávkách povahu rámcové smlouvy a dílčí kupní smlouvy vznikají na základě přijetí objednávek obsahujících přesné určení Zboží.
  16. 2.14   Speciální produkt je Produkt takto označený v Aktuálním ceníku anebo který je takto v předstihu určen jiným způsobem; informace o tom, zda se jedná o Speciální produkt poskytuje zákaznické centrum Prodávajícího.
  17. 2.15   Zákon o ochraně osobních údajů znamená zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobných údajů ve znění pozdějších předpisů a každý jiný předpis, který upravuje nakládání s osobními údaji a jejich zpracování.
  18. 2.16   Zboží znamená zejména oleje, maziva a jiné ropné produkty.

 3. 3   Objednávání Zboží a přijetí objednávky
  1. 3.1   Kupující objednává Zboží na základě řádně vyplněného tiskopisu „OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ SHELL“. Aktuální tiskopis „OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ SHELL“ lze získat od Prodávajícího nebo je možné ho stáhnout z internetové stránky Prodávajícího.
  2. 3.2   Pokud Kupující nepoužije tiskopis uvedený v bodě 3.1, Zboží může objednat objednávkou adresovanou Prodávajícímu, která musí obsahovat:
   1. 3.2.1   údaje, které s dostatečnou určitostí identifikují Kupujícího a to minimálně obchodní název, sídlo/místo podnikání, IČO Kupujícího a telefonický kontakt na Kupujícího, pokud už bylo Kupujícímu přiděleno číslo účtu zákazníka (dále jen „zákaznické číslo“), Kupující uvede i zákaznické číslo.
   2. 3.2.2   název Produktu a jeho množství se určí
    - u Balených produktů uvedením jednotkového balení a počtem balení,
    - u Cisternových produktů uvedením v litrech a nebo jiné měrné jednotky;
   3. 3.2.3   Místo dodání určené Kupujícím
   4. 3.2.4   odkaz: „Kupní cena podle Aktuálního ceníku“.
   5. 3.2.5   odkaz: „Koupě podle Všeobecných obchodních Walmsley enterprises international spol. s r.o. pro produkty podmínek Shell - 4/2014“ anebo podobná slova, ze kterých je zřejmé, že je odkazováno na tyto podmínky.
  3. 3.3   Pokud objednávka neobsahuje všechny údaje podle bodu 3.2.1 a nebo pokud jsou údaje nepřesné, ale identita Kupujícího není sporná, považuje se bod 3.2.1 za splněný.
  4. 3.4   Objednávka na Zboží, jehož množství nedosahuje Minimálního množství, se považuje za nepodanou.
  5. 3.5   Pokud Kupující podá Malou objednávku, je povinen zaplatit poplatek za Malou objednávku (viz Aktuální ceník poplatků).
  6. 3.6   Pokud objednávka neobsahuje údaj podle bodu 3.2.3, je Místem dodání sídlo/místo podnikání Kupujícího.
  7. 3.7   Pokud objednávka neobsahuje údaj podle bodu 3.2.4, je kupní cenou Zboží cena podle Aktuálního ceníku.
  8. 3.8   Pokud objednávka neobsahuje údaj podle bodu 3.2.5 a smluvní strany se na aplikaci těchto Podmínek na koupi Zboží nedohodly ve Smlouvě o dodávkách či se nedohodly jinak, Prodávající vyzve Kupujícího k doplnění objednávky.
  9. 3.9   Pokud Kupující požaduje urgentní dodání Zboží, uvede, že jde o urgentní objednávku.
  10. 3.10   Objednávku musí Kupující doručit Prodávajícímu osobně, poštou, faxem, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetové stránky zřízené k takovému účelu. Objednávka podle bodu 3.9 může být učiněna pouze telefonicky.
  11. 3.11   Objednávka učiněná písemně musí obsahovat jméno, příjmení a podpis osoby jednající za Kupujícího, objednávka podaná elektronicky musí obsahovat jméno a příjmení osoby jednající za Kupujícího. Ustanovení bodu 3.3 se použije v přiměřené míře.
  12. 3.12   Osobou jednající za Kupujícího může být statutární orgán, pověřený zaměstnanec nebo jiná osoba oprávněně jednající za Kupujícího.
  13. 3.13   Úkony spojené s uzavíráním kupních smluv za Prodávajícího vykonávají kromě jeho statutárních orgánů i jiné jím pověřené osoby, zejména osoby působící v zákaznickém centru Prodávajícího, pokud Prodávající neoznámí něco jiného. Tyto úkony mohou být učiněny i ústní formou (telefonicky).
  14. 3.14   Objednávka je přijatá okamžikem, kdy Prodávající oznámí Kupujícímu její přijetí.
  15. 3.15   Prodávající souhlasí s tím, že Kupující může zrušit (odvolat) objednávku Zboží a ukončit tak dílčí kupní smlouvu na Zboží, vznikla-li na základě již přijaté objednávky (bod 3.14) nejpozději do okamžiku naložení Zboží na vozidlo a v případě Cisternových produktů do okamžiku jejich naplnění do automobilové nebo železniční cisterny a to pouze prostřednictvím zákaznického centra Prodávajícího anebo prostřednictvím internetové stránky zřízené k takovému účelu.
  16. 3.16   Kupující může ve lhůtě uvedené v bodě 3.15 změnit objednávku Zboží; v takovém případě se původní objednávka považuje za zrušenou a změněná objednávka bude považována za novou objednávku. V případě, že Kupující bude požadovat dodání Zboží v čase uvedeném ve zrušené (původní) objednávce, bude se tato nová objednávka považovat za objednávku podle bodu 3.9.
  17. 3.17   Kupující bere na vědomí a souhlasí, že Prodávající je oprávněný přijmout objednávku i částečně, ať už jde o druh Zboží nebo množství, v takovém případě je Kupující povinen převzít Zboží jen v rozsahu přijaté objednávky.

 4. 4   Čas a místo dodání Zboží
  1. Balené produkty
  2. 4.1   Prodávající dodá Zboží Kupujícímu do Místa dodání kdykoliv v lhůtě 5 pracovních dní ode dne přijetí objednávky (bod 3.14), v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. V případě Speciálních produktů určí lhůtu dodání Prodávající; nemá však povinnost určit kratší lhůtu než 12 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky (bod 3.14); Prodávající bude informovat Kupujícího o čase dodání v přiměřeném čase po té, co obdržel jeho objednávku.

  3. 4.2   Začátek plynutí lhůt podle bodu 4.1 je den přijetí objednávky, pokud byla objednávka přijatá do 14.00 hod; pokud byla objednávka přijatá po 14.00 hod, je jím následující pracovní den.

  4. Cisternové produkty
  5. 4.3   Prodávající dodá Zboží Kupujícímu do Místa dodání kdykoliv ve lhůtě 12 pracovních dní ode dne přijetí objednávky (bod 3.14) v čase od 8.00 hod do 16.00 hod..

  6. Urgentní objednávky
  7. 4.4   V případě, že Kupující požádal o urgentní dodávku a Prodávající Zboží dodal v dohodnutém čase plnění zaplatí Kupující poplatek za urgentní dodávku (viz Aktuální ceník poplatků).

 5. 5   Práva a povinnosti při dodání Zboží
  1. 5.1   Prodávající je povinen dodat Zboží v rozsahu a množství podle přijaté objednávky.
  2. 5.2   Prodávající je povinen dodat Zboží v jakosti, která odpovídá účelu, ke kterému se Zboží zpravidla používá, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodli na jiné jakosti Zboží a nebo si nedohodli účel, na který se má Zboží hodit.
  3. 5.3   Prodávající je oprávněn podle svého uvážení změnit označení Produktů i provedení, a rovněž způsob a druh balení Produktů.
  4. 5.4   Kupující je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Prodávajícímu při dodání Zboží a Zboží převzít v Místě dodání.. V případě převzetí Cisternových produktů je Kupující povinen poskytnout všechnu součinnost, aby mu Prodávající mohl Zboží dodat.
  5. 5.5   V případě dodání Zboží do Místa dodání je Kupující povinen si sám Zboží okamžitě a na svoje náklady vyložit z dopravního prostředku, pokud je Zboží baleno na paletách a nebo je baleno v IBC kontejnerech (1 000 litrů).
  6. 5.6   V případě dodání Balených produktů do Místa dodání se Zboží považuje za dodané Kupujícímu v okamžiku, kdy Prodávající (resp. jeho dopravce) odevzdal Zboží Kupujícím či osobám, které se nacházely v Místě dodání; to platí i v případě, že nešlo o osoby, které jsou oprávněné konat za Kupujícího, ledaže by Prodávající nebo jeho dopravce věděl, že se nejedná o osoby oprávněné jednat za Kupujícího a nebo v okamžiku, kdy Prodávající (resp. jeho dopravce) umožnil Kupujícímu převzetí Zboží v Místě dodání.
  7. 5.7   V případě dodání Cisternových produktů do Místa dodání
   1. a)   Kupující zabezpečí vjezd a přístup automobilové cisterny či železniční cisterny ke skladovému zařízení Kupujícího, do kterého se má Zboží stočit (přečerpat);
   2. b)   Kupující je povinen zabezpečit, aby jeho skladové zařízení mohlo převzít celé množství Produktu, které si Kupující objednal, a aby skladové zařízení, místo stáčení a manipulační a přístupové plochy splňovaly všechny požadavky uložené právními předpisy, technickými normami a interními předpisy a pokyny Prodávajícího, zejména v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, ochrany životního prostředí a stavebních předpisů;
   3. c)   Kupující je povinen na vlastní náklady a svými prostředky stočit (přečerpat) Zboží do svého skladového zařízení a poskytnout Prodávajícímu všechnu další součinnost potřebnou k dodání Zboží,
   4. d)   je prodávající oprávněn určit a dodat Kupujícímu Zboží v odchylce +/- 5 % množství Zboží uvedeného v objednávce;
   5. e)   je rozhodné pro zjištění množství dodaného Zboží, a to i pro účely fakturace kupní ceny, množství Zboží odměřené měřidlem automobilové cisterny či železniční cisterny, v případě důvodných pochybností o správnosti tohoto údaje je rozhodující doklad o množství vydaný místem, kde byla automobilová cisterna nebo železniční cisterna naplněná Produktem,
   6. f)   dodání Zboží je uskutečněné okamžikem přistavení automobilové cisterny či železniční cisterny na místo, kde se má stočit (přečerpat) Zboží; to platí i v případe, že Kupující nemá oprávnění používat místo, kde se má Zboží přečerpat do skladového zařízení nebo kdy bylo Zboží ze skladového zařízení později odčerpané třetí osobou;
   7. g)   pokud nebylo možné Cisternové produkty stočit do skladového zařízení z důvodů, které nejsou na straně Prodávajícího, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu všechny náklady, které mu z toho důvodu vznikly, zejména náklady na přepravu, skladování a opětovné stáčení.
  8. 5.8   Dodání Zboží je Kupující povinen potvrdit na přepravním dokumentu.
  9. 5.9   Vlastnické právo ke Zboží přejde na Kupujícího až úplným zaplacením ceny Zboží.
  10. 5.10   V případě Balených produktů přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v okamžiku jeho dodání; v případě, že je Kupující povinen vyložit a nebo naložit Zboží sám na dopravní prostředek přejde nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy je mu umožněno si Zboží vyložit či naložit.
  11. 5.11   V případě Cisternových produktů přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v okamžiku přechodu Zboží přes hrdlo automobilové cisterny nebo železniční cisterny; hrdlem se rozumí místo styku automobilové cisterny či železniční cisterny a skladového zařízení Kupujícího, pokud jde o dodání do Místa dodání.
  12. 5.12   Pokud Kupující oznámí Prodávajícímu nejpozději v době, kdy je Zboží vyložené/stočené v Místě dodání, že Zboží nebo jeho část nechce převzít a Prodávající s tím bude souhlasit, dojde ke zrušení přijaté objednávky, popř. dílčí kupní smlouvy. Kupující v takovém případě není povinen Zboží nebo jeho část převzít; je však povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za nepřevzetí Zboží (viz Aktuální ceník poplatků).
  13. 5.13   Pokud Kupující převezme Zboží, může Zboží vrátit Prodávajícímu jen se souhlasem Prodávajícího; v takovém případě je však povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za vrácení Zboží (viz Aktuální ceník poplatků). Vracené Zboží však musí být vždy v originálně uzavřeném obalu.
  14. 5.14   Současně se Zbožím odevzdá Prodávající Kupujícímu i všechny doklady, na jejichž odevzdání se smluvní strany dohodly.

 6. 6   HSSE
  1. 6.1   Kupující je povinen dodržovat právní předpisy týkající se HSSE a postupovat v souladu s požadavky na HSSE stanovenými v pokynech a vnitřních předpisech Prodávajícího, a to zejména ve skladě Prodávajícího při přebírání Zboží.
  2. 6.2   Svým podpisem na těchto Podmínkách, případně podpisem Smlouvy o dodávkách s Prodávajícím, Kupující potvrzuje, že se s právními předpisy a pokyny a vnitřními předpisy uvedenými v bodě 6.1 seznámil, rozumí jim a zavazuje se je dodržovat.
  3. 6.3   Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu i jeho osobám k tomu pověřeným na žádost Prodávajícího vstup na/do Místa dodání a vykonání kontrolního auditu a to i před dodáním Zboží za účelem zjištění, či je na místě dodání možné vykonat vyložení Zboží a v případě Cisternových produktů jeho stočení v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Prodávajícího v oblasti HSSE.

 7. 7   Odpovědnost za vady Zboží
  1. 7.1   Kupující je povinen vykonat prohlídku Zboží bezodkladně potom, co mu bylo Zboží dodáno, a to nejpozději do potvrzení přepravního dokumentu.
  2. 7.2   V případě zjištění vady Zboží má Kupující nárok pouze na dodání chybějícího Zboží a nebo dodání náhradního Zboží za Zboží vadné v přiměřené lhůtě; ustanovení § 2106 a § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění se nepoužijí.
  3. 7.3   Kupující bere na vědomí, že ani dopravce ani jeho řidič či jiná osoba, jejíž služby Prodávající využil k dodání Zboží do místa dodání, není oprávněná vykonávat právní úkony jménem Prodávajícího týkající se podmínek koupě Zboží, nároků plynoucích z vad Zboží či rovněž úkony, které by Prodávajícího zavazovaly.
  4. 7.4   Kupující má právo odstoupit od jednotlivého dílčího plnění – dodávky Zboží, či odstoupit od jednotlivé dílčí kupní smlouvy, pokud byla Smlouva o dodávkách dojednaná jako rámcová či nebyla vůbec dojednaná, jen v případě, že Prodávající v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 21 dní, odstranění vad podle bodu 7.2 neprovedl; bod 3.16 tím není dotčen.
  5. 7.5   Kupující je povinen zabezpečit, aby (a) způsoby manipulace a skladování Zboží nepříznivě neovlivnily kvalitu Zboží či nepoškodily jeho obal a (b) manipulace a skladování Zboží byly vykonávané v souladu s interními předpisy a pokyny Prodávajícího, pokud byly Kupujícímu oznámeny.
  6. 7.6   Pokud byla lhůta použití vyznačená na obalu Produktu či byla jiným způsobem Kupujícímu oznámená, musí být produkt spotřebovaný v uvedené lhůtě; v opačném případě Prodávající nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené použitím Produktu po této lhůtě.

 8. 8   Odpovědnost za škodu
  1. 8.1   Prodávající odpovídá za škodu Kupujícímu jen v případě, že tuto škodu Prodávající způsobil zaviněným porušením povinností Prodávajícího.
  2. 8.2   Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu škodu, která vznikla jako důsledek zaviněného porušení povinnosti Prodávajícího.
  3. 8.3   Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu škodu celkově pouze do výše 35.000,00 EUR a to za celou dobu, po kterou Prodávající prodává Kupujícímu Zboží; za účelem vyloučení pochybností, pokud dojde ke vzniku více skutečností, v jejichž důsledku bude Prodávající zodpovídat za více škod Kupujícímu, Prodávající není povinen nahradit Kupujícímu tu škodu, která přesahuje výše dohodnutý limit. Do výše náhrady škody, kterou je Prodávající povinen plnit Kupujícímu, se však nezapočítávají škody zaviněné Prodávajícím úmyslně; takové škody je Prodávající povinen nahradit v plné výši.
  4. 8.4   Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu ve formě ušlého zisku, která by v důsledku porušení jeho povinností Kupujícímu vznikla.

 9. 9   Cena, fakturace a platba
  1. 9.1   Kupující je povinen zaplatit za Zboží cenu a všechny poplatky (např. bod 3.5, bod 4.4, bod. 5.12, bod 5.13), které jsou stanoveny v Aktuálním ceníku prodávajícího.
  2. 9.2   Kupující je povinen zaplatit náhradu za poskytnutí Služeb ve výši uvedené ve zvláštní dohodě.
  3. 9.3   Prodávající je oprávněn vystavit fakturu na peněžní závazky Kupujícího ve smyslu právních předpisů. Adresa, na kterou je Prodávající oprávněn zaslat fakturu, je adresa sídla/místa podnikání Kupujícího uvedená v objednávce, pokud tam není uvedena, tak je touto adresou adresa sídla/místa podnikání zveřejněná v obchodním rejstříku případně v živnostenském rejstříku a nebo v jiném veřejném seznamu, pokud Kupující není zapsaný v obchodním rejstříku ani živnostenském rejstříku.
  4. 9.4   Kupující je povinen zaplatit svoje peněžní závazky ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kupující zaplatí peněžní závazky na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
  5. 9.5   Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, není Kupující oprávněný postoupit jakoukoliv pohledávku za Prodávajícím třetí osobě a nemůže si ani jednostranně započítat svou jakoukoliv pohledávku za Prodávajícím proti pohledávce Prodávajícího za Kupujícím, zejména Pohledávce Prodávajícího na zaplacení ceny Zboží.
  6. 9.6   Vrácení faktury Kupujícím z důvodu její nesprávnosti a nebo neúplnosti nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit svůj peněžní závazek ve stanovené lhůtě.
  7. 9.7   V případě prodlení Kupujícího se zaplacením peněžních závazků nebo jejich částí, je Prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0, 05 % z dlužné částky za každý den prodlení a Kupující se zavazuje tento úrok zaplatit.
  8. 9.8   Prodávající není povinen dodat Kupujícímu Zboží, i když byla objednávka přijatá,
   1. a)   pokud je Kupující v prodlení s plněním svých předchozích peněžních závazků vůči Prodávajícímu, zejména se zaplacením kupní ceny za Zboží;
   2. b)   pokud Prodávající stanovil Kupujícímu Kreditní limit a výše nezaplacených závazků Kupujícího přesáhla tento Kreditní limit;
   3. c)   Kupující objednal Zboží v takové hodnotě, při které Prodávající vyžaduje poskytnutí přiměřeného zajištění závazku Kupujícího zaplatit kupní cenu za Zboží, a toto zajištění nebylo poskytnuto.
  9. 9.9   Plastové kontejnery (dále jen IBC) s objemem 1000L oleje nejsou součástí prodejní ceny produktů Shell v těchto obalech dodávaných. Kupující je povinen IBC Prodávajícímu vrátit po spotřebování produktu v něm obsaženém. Kontejner musí být vrácen prázdný beze zbytku v něm dodaného produktu či jiných kapalin, kompletní, s funkčními ventily. Lhůta pro vrácení kontejneru je do tří měsíců od dodání, není-li s Prodávajícícm dohodnuto jinak. Vrácení IBC probíhá na náklady Prodávajícího a Kupující jej ohlašuje na email shell.cz@automaxeurope.com nebo na telefon 277 007 000 či fax 272 700 531. V případě, že Kupující ani po opakované výzvě nevrátí kontejner Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení částky 1 500 Kč za každý takový nevrácený kontejner.
  10. 9.10   Kupující přijetím těchto Podmínek dává Prodávajícímu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, § 26 odst. 3 souhlas k elektronické fakturaci.

 10. 10   Ochranné známky Shell
  1. 10.1   Prodávající má právo při výkonu své podnikatelské činnosti na území České republiky používat, zobrazovat a reprodukovat Ochranné známky Shell v rozsahu a způsobem dle smlouvy uzavřené se společností Shell
  2. 10.2   Pokud Prodávající poskytuje Kupujícímu reklamní předměty a zařízení, považují se tato reklamní zařízení za Ochranné známky Shell.
  3. 10.3   Ochranné známky Shell, kterými je označené Zboží, nesmí Kupující používat na propagaci jiného zboží či služeb.
  4. 10.4   Kupující je povinen informovat svoje zaměstnance a jiné osoby, jejichž služeb využije k plnění svých závazků, o povinnostech týkajících se použití Ochranných známek Shell a dalších označení, která tvoří předmět práv duševního vlastnictví.
  5. 10.5   Kupující tímto bere na vědomí, že Majitel ochranných známek Shell je oprávněn kdykoliv přidat, nahradit či stáhnout z užívání Ochranné známky Shell; Kupující je povinen takové změny respektovat.
  6. 10.6   Prodávající je oprávněný kontrolovat využití Ochranných známek Shell Kupujícím v obchodních prostorách Kupujícího a Kupující je povinen mu takovou kontrolu umožnit. V případě, že kontrola zjistí porušení povinností Kupujícího při používání Ochranných známek Shell, Prodávající bude na místě informovat Kupujícího o zjištěných porušeních. Kupující je povinen zabezpečit bezodkladnou nápravu vadného stavu.
  7. 10.7   Kupující nesmí požádat o registraci či nechat registrovat žádné Ochranné známky, slovní spojení a vyobrazení, které jsou obdobné či mohou vyvolávat nebezpečí záměny s Ochrannými známkami Shell.
  8. 10.8   Kupující nebude používat, ani si nezaregistruje či nenechá registrovat Ochranné známky Shell, ani slovní spojení či vyobrazení jako součást firemního názvu, obchodního názvu, obchodního stylu či jako obchodní značku k některému zboží a službám, či jako název internetové domény, které jsou podle odůvodněného názoru Prodávajícího podobné Ochranným známkám Shell.
  9. 10.9   Kupující nesmí vykonávat svoji podnikatelskou činnost způsobem, který může negativně ovlivnit platnost, pověst či distingovanost Ochranných známek Shell.
  10. 10.10   Kupující nesmí:
   1. (i)   vyjednávat či vstupovat do sponzorských smluvních vztahů či obdobných vztahů, které by zahrnovaly použití či zobrazení Ochranných známek Shell,
   2. (ii)   vstoupit do smluvního vztahu s poskytovatelem služeb (např. mediální agentura, marketingové agentury), jehož předmětem by bylo použití či zobrazení Ochranných známek Shell,
   3. (iii)   používat Ochranné známky Shell na propagaci vlastní podnikatelské činnosti, s výjimkou případů, kdy mu to Prodávající výslovně umožní či poskytne Kupujícímu předměty sloužící na uvedenou propagaci, bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
  11. 10.11   Kupující je povinen okamžitě informovat Prodávajícího v případě, že se dozví o:
   1. (i)   jakémkoliv neoprávněném zásahu či domnělém neoprávněném zásahu do kterékoliv Ochranné známky Shell třetí osobou,
   2. (ii)   jakékoliv žádosti o registraci ochranné známky, proti které by podle názoru Kupujícího mohly být vzneseny námitky vzhledem k jejich podobnosti s Ochrannými známkami Shell,
   3. (iii)   jakékoliv záležitosti či okolnosti jakékoliv povahy, která by podle názoru Kupujícího mohla ovlivnit zájmy Prodávajícího nebo Majitele ochranné známky,
   4. (iv)   jakémkoliv tvrzení, že kterákoliv z Ochranných známek Shell je neplatná či by měla být vymazaná.
  12. 10.12   Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které mu byly oznámeny při výkonu jeho podnikatelské činnosti v souvislosti s Ochrannými známkami Shell a předměty práv duševního vlastnictví, s výjimkou informací, které jsou veřejně přístupné.

 11. 11   Údaje
  1. 11.1   Prodávající je oprávněn zpracovávat údaje o Kupujícím uvedené v objednávce, ve Smlouvě o dodávkách nebo jiných dokumentech poskytnutých Kupujícím Prodávajícímu a rovněž údaje o nákupech Zboží včetně vzájemných peněžních závazků Kupujícího a Prodávajícího a to pro tyto uvedené účely: (a) za účelem plnění závazků a uplatňování práv Prodávajícího, (b) za účelem prověření obchodní spolehlivosti, kredibility, bonity a solventnosti Kupujícího, (c) pro reklamní a marketingové účely a (d) za účelem zjišťování chování zákazníků na trhu s cílem zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb ze strany Prodávajícího (e) za účelem vedení účetnictví a zpracování evidence a zpráv pro interní potřebu Prodávajícího.
  2. 11.2   Kupující podepsáním Smlouvy o dodávkách – nebo pokud není uzavřená uvedená smlouva, potom tak činí podáním objednávky – potvrzuje, že každá fyzická osoba uvedená jako kontaktní osoba či jako přebírající osoba Kupujícího, jejíž jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, číslo faxu, e-mail nebo jiné údaje uvedl v objednávce či v jiném dokumentu poskytnutém Prodávajícímu, dala svůj předchozí řádný písemný souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem poskytnutí těchto osobních údajů Prodávajícímu a osobám, které jsou uvedené v bodě 11.6 na zpracování za účelem podle bodu 11.1 písm. (a) a písm. (c).
  3. 11.3   Kupující je povinen v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění obstarat, mít k dispozici a na žádost Prodávajícího mu neprodleně poskytnout písemný souhlas každé fyzické osoby uvedené v bodě 11.2. Pokud Kupující uvedený písemný doklad o daném souhlase nepředloží, je povinen odškodnit Prodávajícího a nahradit mu i za něj všechny uplatněné pokuty, sankce a náhrady škody a jiné nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s tím, že takový souhlas nebyl daný ani nebyl předložený na požádání dotyčných osob či orgánů veřejné moci.
  4. 11.4   Kupující, který je fyzickou osobou, podepsáním Smlouvy o dodávkách, či pokud není uzavřená uvedená smlouva, podáním objednávky, dává Prodávajícímu svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu osobních údajů uvedených v objednávce a v jiných dokumentech poskytnutých Prodávajícímu. Tyto údaje mohou být zpracované výlučně pro účely a v souladu s podmínkami podle bodu 11.1. Souhlas se zpracováním údajů je platný po dobu jednoho roku od dodání Zboží a v případě, že je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřená Smlouva o dodávkách po dobu trvání této smlouvy a po skončení této smlouvy na dobu nevyhnutelnou pro vyúčtování peněžních závazků a uplatnění práv a oprávněných zájmů Prodávajícího.
  5. 11.5   Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely podle bodu 11.8 v rozsahu údajů: obchodní firma, bydliště, místo podnikání, telefonní číslo, číslo faxu a e-mail Kupujícího se dává na dobu neurčitou až do jeho odvolání bez ohledu na to, či k uzavření nějaké smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde nebo nedojde.
  6. 11.6   Prodávající je oprávněný sám či prostřednictvím zprostředkovatele, a to i v zahraničí, zaznamenávat zejména údaje v elektronické podobě, údaje v písemné a elektronické podobě uchovávat, shromažďovat, uspořádávat, vyhledávat, prohledávat, využívat, kombinovat, přeskupovat a v případě potřeby údaje poskytovat a zpřístupňovat jiným zprostředkovatelům a v nevyhnutelném rozsahu i jiným osobám, zejména za účelem zjišťování důvěryhodnosti.
  7. 11.7   Prodávající odpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s právy dotčné osoby podle tohoto zákona a o dobrovolnosti poskytnutí uvedených údajů. Kupující bere též na vědomí, že za nepravdivost osobních údajů odpovídá ten, kdo je pro informační systém poskytnul.
  8. 11.8   Kupující souhlasí s tím, že mu Prodávající bude dodávat poštou, e-mailem, telefonem či jiným způsobem reklamu, propagační materiály a jiné informace prezentující či týkající se Prodávajícího, Zboží a Služeb, které prodávající poskytuje. Kupující je oprávněn písemně oznámit Prodávajícímu svůj nesouhlas se zasíláním výše uvedených informací; tento nesouhlas bude Prodávající respektovat.
  9. 11.9   Kupující neprodleně informuje Prodávajícího o jakýchkoliv změnách údajů Kupujícího, které uvedl v objednávce, změnách bankovních údajů či jakýchkoliv jiných relevantních údajů poskytnutých Prodávajícímu.

 12. 12   Změna Podmínek
  1. 12.1   Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit a doplnit Podmínky. Změna Podmínek (nové znění Podmínek) je platná, účinná dnem zveřejnění nového znění Podmínek, pokud není uvedeno pozdější datum. Dnem zveřejnění změněných Podmínek je den umístění nového znění Podmínek na internetových stránkách Prodávajícího v sekci pro partnery. Novým zněním Podmínek se řídí smluvní vztahy Prodávajícího a Kupujícího vzniklé po účinnosti nového znění Podmínek, není-li dále stanoveno jinak.
  2. 12.2   V případě, že dojde ke změně Podmínek po tom, co Kupující již odeslal objednávku Prodávajícímu, bude se nové znění Podmínek vztahovat na vztah založený objednávkou, jež byla odeslaná ještě před účinností nového znění Podmínek jen v případě, že Kupující nedoručí Prodávajícímu svůj písemný nesouhlas s novým zněním Podmínek do 3 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo nové znění Podmínek doručeno, či mu byla oznámená změna Podmínek společně s informací, kde bylo nové znění Podmínek zpřístupněno.
  3. 12.3   Jsou-li Podmínky nedílnou součástí Smlouvy o dodávkách uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, lze je změnit, doplnit (nahradit novým zněním) pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě o dodávkách podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

 13. 13   Rozhodné právo
  1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ve všech vztazích týkajících se koupě Zboží a poskytnutí Služeb včetně vztahů upravených Smlouvou o dodávkách se řídí výhradně právním řádem České republiky; na kolizní normy českého práva se nepřihlíží a vylučuje se i působnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.